อี แซด พี ยินดีต้อนรับ

การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลขององค์กรจะเป็นแกนหลักของการนำมาซึ่งความเป็นธรรม ความสุจริต โดยอาศัยการเสริมสร้างความโปร่งใส ความมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อสังคม
ติดต่อเรา

จุดเด่น

อี.แซด.พี. เรารับบริการชุบโลหะ และชิ้นส่วนทุกส่วนในทุกวงการอุตสาหกรรม
ผลงานที่เราภาคภูมิใจจนได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากจากลูกค้าในวงการของเรา

ธรรมาภิบาล

1. การจัดการด้านการควบคุม ป้องกันมลภาวะทางน้ำ

2. การจัดการด้านการควบคุม ป้องกันมลภาวะทางอากาศ

3. การควบคุมมลภาวะด้านเสียง

4. การควบคุมกากอุตสาหกรรมที่เกิดจากการประกอบกิจการ

5. การจัดการควบคุม ป้องกันมลภาวะจากสิ่งปฏิกูล

6. การบริหารทรัพยากร

7. การจัดการป้องกันมลภาวะให้ชุมชนทราบ

8. การจัดการป้องกันมลภาวะเรื่องกระบวนการแก้ไขและป้องกันจากคำร้องเรียน

9. การประชุมร่วมกันกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงสถานประกอบการ