อี แซด พี ยินดีต้อนรับ

เรารับบริการชุบซิ้งค์มาตรฐานสากล
ติดต่อเรา

จุดเด่น

อี.แซด.พี. เรารับบริการชุบโลหะ และชิ้นส่วนทุกส่วนในทุกวงการอุตสาหกรรม
ผลงานที่เราภาคภูมิใจจนได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากจากลูกค้าในวงการของเรา

Flow Production & Mass Production

เราสามารถผลิตและบริการชุบซิ้งค์ต่อครั้งเป็นปริมาณมากตามอุปทานของตลาดปัจจุบันที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องด้วยกำลังการผลิตศักยภาพการสูงโดยเครื่องจักรเฉพาะทางทำให้เราสามารถผลิตแบบต่อเนื่อง และบริการชุบซิ้งค์ในปริมาณมากรวมทั้งการผลิตแบบกลุ่ม (Batch Production) ซึ่งมีลักษณะงานเฉพาะด้านที่ต้องอาศัยการผลิตเป็นกลุ่ม ๆ ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะผลิตตามมาตรฐานเดียวกันทั้งล๊อตอีกด้วย

Wide Product Range

เราสามารถผลิตและบริการการชุบซิ้งค์ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะจำเพาะต่าง ๆ เป็นปริมาณมาก และหลากหลาย ทั้งนี้ด้วยกรรมวิธีและจัดสรรเครื่องจักรตามการปฏิบัติการเป็นสถานี ๆ ส่งงานตรงต่อเวลา การส่งมอบที่ถูกต้อง (ให้ถึงมือลูกค้า) ตรงตามนัดหมาย ถือเป็นกุญแจสำคัญของการบริหารซึ่งทางบริษัท อี.แซด.พี. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบบริการให้ประสบความสำเร็จ เพื่อตอบโจทย์ความพึงพอใจของลูกค้า

On Time Delivery

การส่งมอบที่ถูกต้อง และตรงเวลาสามารถพัฒนาการบริการลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ โดยการจัดส่งแบบตามที่ลูกค้าต้องการทั้งการส่งให้ถึงมือลูกค้าอย่างถูกต้องตรงตามนัดหมาย

ธรรมาภิบาล

การบริหารที่มีความถูกต้องด้วยความเป็นธรรมและความสุจริตจะนำมาซึ่งความเป็นธรรมาภิบาลในองค์กร ทั้งนี้ด้วยการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้มีความโปร่งใสมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม

ลูกค้าของเรา

ผลงาน ที่เราภาคภูมิใจ และ ลูกค้าที่ได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากในวงการของเรา

สนใจบริการของเรา

ถ้าท่านอยากเพิ่มมูลค่า ให้กับชิ้นส่วนของท่าน เพิ่มความทนทานให้กับชิ้นส่วนของท่าน
ติดต่อเรา