ข่าวสาร และ กิจกรรม

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างและกระชับความสัมพันทั้งภายนอกและภายในองกรค์โดยการ จัดและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในท้องถิ่น
ติดต่อเรา

กิจกรรมภายใน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

การดูแลสวัสดิการพนักงาน, การผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม, ความรับผิดชอบต่อลูกค้า