ข่าวสาร และ กิจกรรม

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างและกระชับความสัมพันทั้งภายนอกและภายในองกรค์โดยการ จัดและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในท้องถิ่น
ติดต่อเรา

กิจกรรมภายนอก

กิจกรรมเพื่อการส่งเสริมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นภารกิจที่นอกเหนือจากการดำเนินงานขององค์กรโดยตรง

เป็นการสนับสนุนหรือจูงใจให้พนักงาน คู่ค้าร่วมสละเวลาและแรงงานในการทำงานให้แก่ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ ทั้งนี้

เพื่อตอบสนองต่อประเด็นปัญหาทางสังคมที่องค์กรให้ความสนใจและห่วงใย เช่น การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม